Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

XMP dành cho Lightroom và Camera Raw

XMP dành cho Lightroom và Camera Raw – XMP (Adobe’s Extensible Metadata Platform) là một từ viết tắt cho nền tảng siêu dữ liệu mở rộng . Các tệp chứa đuôi tệp .xmp thường lưu trữ thông tin siêu dữ liệu mô tả tệp hình ảnh, cơ sở dữ liệu hoặc tệp tin Web có liên quan. Định dạng tệp XMP đã được Adobe tạo ra như là một phần của Nền tảng siêu dữ liệu mở rộng của Adobe.

XMP dành cho Lightroom và Camera Raw

Tệp XMP có thể chứa nhiều thông tin khác nhau về tệp tin liên quan, chẳng hạn như mô tả của tệp, tác giả, thông tin bản quyền, tiêu đề và từ khoá. Các chi tiết này được lưu trong định dạng siêu dữ liệu chuẩn, làm cho nó có thể tìm kiếm được bằng các ứng dụng tương thích XMP. Các tệp XMP được sử dụng để tổ chức khối lượng tệp lớn vào cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm.

Với XMP, các ứng dụng dành cho máy tính để bàn và hệ thống xuất bản back-end đạt được một phương pháp phổ biến để thu thập, chia sẻ và tận dụng siêu dữ liệu có giá trị này. Adobe đã thực hiện việc nâng cao siêu dữ liệu, cung cấp cho người tạo nội dung một cách dễ dàng để nhúng các thông tin có ý nghĩa về dự án của họ và cung cấp cho các đối tác công nghiệp các khối xây dựng dựa trên tiêu chuẩn để phát triển các giải pháp luồng công việc tối ưu.

Phần mềm sử dụng: Lightroom, Camera Raw

XMP dành cho Lightroom và Camera Raw