Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Màu sắc trong HTML

Màu sắc trong HTML – Màu tạo cảm giác về một vẻ bề ngoài đẹp cho trang web của bạn. Bạn xác định màu bằng cách sử dụng thẻ <body> hoặc bạn có thể thiết lập màu cho từng thẻ đơn khác nhau bằng cách sử dụng thuộc tính bgcolor.

Màu sắc trong HTML

Màu sắc trong HTML

Thẻ <body> có các thuộc tính sau mà có thể được sử dụng để thiết lập các màu khác nhau:

  • bgcolor – Thiết lập một màu cho nền của trang.
  • text – Thiết lập một màu cho văn bản.
  • alink – Thiết lập một màu cho các active link.
  • link – Thiết lập một màu cho link văn bản.
  • vlink – Thiết lập một màu cho visited link (các kết nối mà bạn đã nhấn chuột vào).

Các phương thức mã hóa màu trong HTML

Ba phương thức khác nhau để thiết lập màu trong trang web của bạn:

  • Sử dụng tên màu – Bạn có thể xác định trực tiếp tên màu như xanh da trời (blue), xanh lá cây (green), hoặc đỏ (red)….
  • Sử dụng mã thập lục phân (Hex code) – Một mã 6 chữ số đại diện cho màu.
  • Giá trị thập phân và phần trăm – Giá trị này được xác định bằng cách sử dụng thuộc tính rbg().

Bây giờ chúng ta xem xét từng phương thức một.

Sử dụng tên màu trong HTML

Bạn có thể xác định trực tiếp tên màu để thiết lập màu cho nền hay cho văn bản. W3C liệt kê tên 16 màu cơ bản mà có hiệu lực trong một bộ kiểm tra dữ liệu HTML nhưng mà có tới hơn 200 tên màu khác nhau được các trình duyệt lớn hỗ trợ.

Ghi chú: Bạn có thể tham khảo tên các màu này trong chương HTML – Tên màu.

W3C – 16 màu tiêu chuẩn

Dưới đây là danh sách 16 tên màu tiêu chuẩn W3C.

BlackGraySilverWhite
YellowLimeAquaFuchsia
RedGreenBluePurple
MaroonOliveNavyTeal


VÍ DỤ

Sau đây là ví dụ về thiết lập màu bằng cách sử dụng tên màu:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Thiet lap mau boi su dung ten mau</title>
</head>
<body text="blue" bgcolor="green">
<p>Su dung cac ten mau khác nhau cho body va table.</p>
<table bgcolor="black">
<tr>
<td>
<font color="white">Hien thi mau trang tren nen den.</font>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Sử dụng mã thập lục phân trong HTML

Một mã thập lục phân gồm 6 chữ số đại diện cho một màu. Hai chữ số đầu tiên (RR) biểu diễn màu đỏ, hai chữ số tiếp theo (GG) biểu diễn màu xanh lá cây, và hai chữ số cuối cùng (BB) biểu diễn màu xanh da trời.

Một giá trị thập lục phân có thể được nhận bởi bởi bất kỳ phần mềm đồ họa nào: Adobe Photoshop, Paintshop Pro hoặc MS Paint.

Mỗi mã thập lục phân sẽ được bắt đầu bằng một dấu thăng (#). Dưới đây là danh sách của một số màu.

MàuMã thập lục phân
#000000
#FF0000
#00FF00
#0000FF
#FFFF00
#00FFFF
#FF00FF
#C0C0C0
#FFFFFF


VÍ DỤ

Dưới đây là ví dụ thiết lập màu nền bởi sử dụng mã thập lục phân:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Thiet lap mau boi su dung Hex code</title>
</head>
<body text="#0000FF" bgcolor="#00FF00">
<p>Su dung cac gia tri Hex code khac nhau cho body va table.</p>
<table bgcolor="#000000">
<tr>
<td>
<font color="#FFFFFF">Hien thi mau trang tren nen den.</font>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Sử dụng thuộc tính RGB trong HTML

Giá trị màu được xác định bằng cách sử dụng giá trị thuộc tính rgb(). Thuộc tính nhận một trong 3 giá trị là đỏ (red), xanh lá cây (green) và xanh da trời (blue). Giá trị này có thể là một số nguyên từ 0 – 255 hoặc một số phần trăm.

Ghi chú: Tất cả các trình duyệt không hỗ trợ giá trị rbg() của màu, vì thế chúng tôi đề nghị bạn không nên dùng nó.

Dưới đây là danh sách để chỉ một số màu sử dụng giá trị RGB.

MàuGiá trị RGB
rgb(0,0,0)
rgb(255,0,0)
rgb(0,255,0)
rgb(0,0,255)
rgb(255,255,0)
rgb(0,255,255)
rgb(255,0,255)
rgb(192,192,192)
rgb(255,255,255)


VÍ DỤ

Ví dụ sau thiết lập màu bởi sử dụng giá trị rgb():

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Thiet lap mau boi su dung thuoc tinh RGB</title>
</head>
<body text="rgb(0,0,255)" bgcolor="rgb(0,255,0)">
<p>Su dung cac gia tri rgb khac nhau co body va table.</p>
<table bgcolor="rgb(0,0,0)">
<tr>
<td>
<font color="rgb(255,255,255)">Hien thi mau trang tren nen den.</font>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Danh sách màu an toàn cho trình duyệt trong HTML

Dưới đây là danh sách mã của 216 màu mà được tất cả các trình duyệt hỗ trợ. Các màu này có mã từ 000000 tới FFFFFF và được hỗ trợ bởi các máy tính có bảng màu gồm 256 màu.

0000000000330000660000990000CC0000FF
0033000033330033660033990033CC0033FF
0066000066330066660066990066CC0066FF
0099000099330099660099990099CC0099FF
00CC0000CC3300CC6600CC9900CCCC00CCFF
00FF0000FF3300FF6600FF9900FFCC00FFFF
3300003300333300663300993300CC3300FF
3333003333333333663333993333CC3333FF
3366003366333366663366993366CC3366FF
3399003399333399663399993399CC3399FF
33CC0033CC3333CC6633CC9933CCCC33CCFF
33FF0033FF3333FF6633FF9933FFCC33FFFF
6600006600336600666600996600CC6600FF
6633006633336633666633996633CC6633FF
6666006666336666666666996666CC6666FF
6699006699336699666699996699CC6699FF
66CC0066CC3366CC6666CC9966CCCC66CCFF
66FF0066FF3366FF6666FF9966FFCC66FFFF
9900009900339900669900999900CC9900FF
9933009933339933669933999933CC9933FF
9966009966339966669966999966CC9966FF
9999009999339999669999999999CC9999FF
99CC0099CC3399CC6699CC9999CCCC99CCFF
99FF0099FF3399FF6699FF9999FFCC99FFFF
CC0000CC0033CC0066CC0099CC00CCCC00FF
CC3300CC3333CC3366CC3399CC33CCCC33FF
CC6600CC6633CC6666CC6699CC66CCCC66FF
CC9900CC9933CC9966CC9999CC99CCCC99FF
CCCC00CCCC33CCCC66CCCC99CCCCCCCCCCFF
CCFF00CCFF33CCFF66CCFF99CCFFCCCCFFFF
FF0000FF0033FF0066FF0099FF00CCFF00FF
FF3300FF3333FF3366FF3399FF33CCFF33FF
FF6600FF6633FF6666FF6699FF66CCFF66FF
FF9900FF9933FF9966FF9999FF99CCFF99FF
FFCC00FFCC33FFCC66FFCC99FFCCCCFFCCFF
FFFF00FFFF33FFFF66FFFF99FFFFCCFFFFFF